Användarvillkor
Terms & conditions

“Terms and conditions for the application Care to translate” in English follow below.

Användarvillkor  för appen Care to Translate

Dessa användarvillkor (“Villkoren”) gäller för all användning av applikationen Care to translate (“Appen”). Genom nedladdning av Appen godkänner du Villkoren. Du som laddat ner Appen och/eller använder Appen kallas i det följande “Användare”.

Care to translate AB förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor utan föregående meddelande. För det fall du godkänner de nya villkoren alternativt fortsätter att använda Appen efter det att du tagit del av sådana ändrade Villkor anses du ha godkänt de nya Villkoren. I annat fall skall du avinstallera Appen från samtliga enheter.

Villkoren gäller även för samtliga kommande uppdateringar av Appen som Care to translate AB tillhandahåller och som ersätter och/eller utgör tillägg till Appen, så länge och i den omfattning dessa inte uttryckligen omfattas av ett separat avtal. När du avinstallerat Appen från samtliga enheter upphör Villkoren att gälla.

Aktuellt gällande Villkor finns alltid publicerade på Care to translate AB:s hemsida caretotranslate.com (“Hemsidan”) och nås via länk i Appen.

Är det något du undrar över gällande våra Villkor når du oss enklast på info@caretotranslate.com. Mer information om Appen och Care to translate AB hittar du på Hemsidan.
Appen tillhandahålls av Care to translate AB, organisationsnummer 559150–6232, med säte i Stockholm, Sverige.

Om Appen

Care to translate AB erbjuder genom Appen användaren översättningstjänster, inklusive möjligheten att översätta fraser till flera språk. Appen kräver att enheten har uppkoppling till internet för att ladda ner ljudfiler.

Köp i Appen

I Appen kan du som användare köpa tillgång till Care to translate AB:s premiumtjänster. För att genomföra köp ska du som användare ha fyllt 18 år.

Vid köp av premiumtjänster får du tillgång till den information och de funktioner i Appen som är märkta med hänglåssymbol. Betalning sker via App Store eller Google Play. Ingen betalningsinformation hanteras direkt av Care to translate AB eller Appen. Tillgången till premiumtjänsterna erhålls efter att betalning verifierats genom App Store eller Google Play. Tillgången kan dröja upp till 15 minuter. Har du genomfört ett köp i Appen men inte fått tillgång till tjänsterna inom 2h ber vi dig kontakta kundsupport.

Du har 14 dagars ångerrätt om du skulle ångra ditt köp. För att ångra ditt köp eller reklamera, kontakta oss på info@caretotranslate.com.

Care to translate AB kan välja att spärra dig från att göra köp med Appen. Det kan till exempel, men inte begränsat till, hända om Care to translate AB misstänker att du missbrukat tjänsten eller har använt den på ett otillåtet sätt. Det kan också vara om Care to translate AB bedömer att du ska spärras på grund av tekniska eller säkerhetsmässiga skäl och för att skydda Care to translate AB eller andra parters intressen. Care to translate AB behöver inte säga till i förväg när de spärrar en användare.

Rättigheter

Appen och allt innehåll i Appen ägs av Care to translate AB. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges till Användaren i dessa Villkor, i sin nuvarande eller kommande lydelse, behålls av Care to translate AB.

Material som ingår i Appen kan vara immaterialrättsligt skyddat och eventuellt tillhöra tredje part. Användare av Appen Care to translate har rätt att ladda ner, installera och använda Appen på en mobiltelefon, pekplatta eller annan avsedd enhet (nedan gemensamt kallade enheter). Användare får inte, utöver vad som framgår av tvingande lag eller uttryckligen av dessa Villkor eller Licensvillkor avseende eventuella komponenter som baseras på öppen källkod, försöka kopiera, dekompilera, dekonstruera, disassemblera, härleda koden, avkryptera, modifiera, eller skapa härledda produkten helt eller delvis baserade på programvaran i applikationen eller på tjänsterna däri. Användare får heller ingen rättighet att kopiera eller använda delar av eller innehållet som helhet, utan föregående skriftligt godkännande av Care to translate AB. Detta gäller, till exempel men inte begränsat till, produktnamn, varumärken, texter, fraser, bilder, text, firmanamn, grafik, layout och information om produkter och tjänster.  

Ansvarsbegränsning

Informationen som tillhandahålls via Appen är avsedd som komplement till dialog för användare inom sjukvården. Appen är heller inte ett substitut för en mänsklig översättare, utan motsatsvis är Appen ämnad att vara ett komplement till en mänsklig översättare. Enbart användandet av Appen och dess innehåll för att kommunicera med en individ ska inte ses som uppfyllande av sjukvårdens plikt att tillhandahålla översättare inom vården.

Alla översättningar är gjorda eller kontrollerade av två oberoende översättare, med adekvat kunskap i det aktuella språket, för att säkerställa bästa möjliga kvalité på översättningarna.

Du som användare har dock det fulla ansvaret för kommunikationen med individer genom användandet av innehållet, inklusive men inte begränsat till förståelse av innehållet i Appen. Appen är inte ett medicinskt verktyg och informationen tillhandahållen i appen är inte avsedd att ersätta professionell kommunikation i sjukvård. Appen ska aldrig användas som ett substitut för ditt eget kliniska omdöme och dina professionella kunskaper inom sjukvårdsområdet. Ingen information tillhandahållen via Appen ska ses som professionellt medicinskt råd eller ersätta sådant. Care to translate gör inga utfästelser om innehållets fullständighet, riktighet, medicinska överensstämmelse eller pålitlighet.

Du måste självständigt värdera och säkerställa informationen du får genom användning av Appen. Care to translate AB uppmanar alla användare att vara medvetna om att ord, fraser och språk kan ha olika mening och innebörd beroende på sammanhang, och information tillhandahållen genom Appen enbart är därför inte lämplig att ha som enda informationskälla.

Så långt inte annat följer av tvingande lag ansvarar Care to translate AB inte för personskador, direkta eller indirekta skador eller följdskador som kan härledas till användandet av Appen. Care to translate AB uppmanar alla användare av Appen att inte förlita sig enbart på Appens översättningar.

Genom användandet av Appen accepterar du att du som användare själv måste evaluera och bära alla eventuella risker förknippade med användandet, inklusive tillförlitlighet och riktighet, fullständighet och användbarhet av innehållet. Varken Care to translate AB eller samarbetspartners garanterar att Appen är fri från fel.

Konsumenter som använder Appen ska inte förlita sig på information i Appen som enda informationskälla och ska inte ersätta adekvat vårdupplysning, uppsökande av adekvat vårdkontakt och professionellt medicinsk vägledning och översättning genom översättare med Appen. All sådan användning av innehåll i Appen görs på egen risk.

Underhåll och tillgänglighet

Care to translate AB förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, uppgradera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner Appen eller åtkomsten till Appen.

Care to translate AB åtar sig inga skyldigheter att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av Appen.

Personuppgiftshantering

När du laddar ner och använder Appen behandlar och lagrar Care to translate AB personuppgifter. Care to translate AB månar om din integritet, och lagrar bara uppgifter nödvändiga för funktionalitet och förbättringar. Läs mer om hur Care to translate AB behandlar personuppgifter i Dataskyddspolicy och hantering av Personuppgifter.

Tvist och lagval

För de fall en tvist inte kan lösas i samförstånd mellan företagets kundtjänst och användaren, kan du som användare vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se ec.europa.eu/consumers/odr.

Vid eventuell tvist följer Care to translate AB beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag.

Skulle delar av dessa Villkor anses icke gällande utgör det inte ett hinder mot att resterande delar gäller.

Dessa Villkor har fastställts av Care to translate AB 2018-11-27.

Dataskyddspolicy och hantering av Personuppgifter

Denna Dataskyddspolicy och hantering av Personuppgifter (“Personuppgiftspolicy”) gäller för all användning av applikationen Care to translate (“Appen”) samt besökare till caretotranslate.com (”Hemsidan”). Du som laddat ner och/eller använder Appen kallas i det följande “Användare”.

Hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att du som användare känner dig trygg med att använda Appen. Här är en sammanfattning av hur vi i lagrar, skyddar, hanterar och använder personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Genom att ladda ner Appen accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

Vad vi sparar och varför

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Vi (Care to translate AB) värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att möjliggöra Appens funktioner och för att kunna förbättra Appen kontinuerligt.

De uppgifter vi har om dig är uppgifter vi får när du använder vår app och besöker vår hemsida. Care to translate AB ansvarar för att behandling av dina personuppgifter alltid sker enligt gällande dataskyddsregler och enligt Care to translate AB:s interna riktlinjer och rutiner.

När du laddat ner och när du använder Appen sparar vi

– information om appversion,

– datum och tid då Appen ansluter till våra servrar,

– vilken telemast du är närmast,

– språkinställning,

– vilken information och vilka filer som hämtats till appen,

– vad du klickar på och när; samt

– information om enhetstillstånd, enhetsmodell, information om maskinvara och operativsystem samt information om hur Appen fungerar.

Appen och Care to translate AB:s hemsida använder sig av så kallade ”Facebook pixlar”. Det är ett litet stycke kod som identifierar anonyma besökare på hemsidan eller användare i Appen och matchar den datan som de kan identifiera om varje individ med den datan som finns på varje användare på Facebook. Facebook avslöjar ingen personlig information om de enskilda individerna som samlats in via pixeln, men Facebook ger Care to translate AB möjlighet att se vad dina besökare har för generella intressen, demografiska status osv.

Datan används för att hålla reda på om du är inloggad eller inte, vilka delar av appinnehållet som används och som är nedladdat, funktionshämtning, läsposition och annan metadata som krävs för att hantera samt för att förbättra appens funktioner och prestanda. All sådan information listad ovan sparas till en unik kod för varje användare av Appen, och behandlas endast i sådant avidentifierat tillstånd.

Care to translate AB kan komma att använda datan i marknadsföringssyften, Care to translate AB kan också komma att vidarebefordra sådan användarinformation till tredje part, men endast som anonym data på gruppnivå.

Köp i Appen görs via App Store eller Google Play. Care to translate AB får ett transaktions-id som sparas för att vid behov kunna kontrollera betalstatus hos en prenumerant hos App Store eller Google play. Care to translate AB har inte möjlighet att koppla detta transaktions-id till den data vi samlar in från en enskild användare.

Vi strävar hela tiden efter att vara relevanta för dig som kund och använder därför insamlade uppgifter för att analysera, produktutveckla och förbättra vår tjänst och App. Vi kommer exempelvis prioritera nya funktioner, språk och fraser baserat på övergripande mönster hos nuvarande användares dagliga bruk av Appen.

Så länge sparar vi personuppgifter

Personuppgifter sparas under den tid det finns en pågående användarrelation samt i enlighet med lämnat samtycke. Vi behandlar inte personuppgifter som är äldre än sex månader, men kan komma att behandla historisk användarstatistik anonymiserad. För vår bokförings skull behöver vi spara köphistorik och eventuella personuppgifter kopplade till detta vid köp i Appen i sju år.

Så skyddar vi dina personuppgifter

När du ger uppgifter om dig själv i samband med användning av Appen ska du alltid kunna vara trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. All data lagras i en icke-publik databas som endast behörig personal har tillgång till.

Information om uppgifter sparade om dig och rätten att bli bortglömd

Du har alltid rätt att när som helst få ett utdrag på vilken information vi har om dig och få veta hur, samt i vilket syfte, personuppgifterna används. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format. Skulle du inte vara enig med hur vi använder dina personuppgifter har du rätt att göra invändningar samt ta tillbaka ditt samtycke. Du kan när som helst be att vi rättar felaktiga uppgifter. Du har också rätt att begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Du är välkommen att kontakta oss på info@caretotranslate.com.

Care to translate AB raderar efter sådan skriftlig förfrågan via e-post alla uppgifter som finns lagrade om dig, utom de uppgifter som följer av undantagen nedan. Du kommer efter radering av uppgifter inte kunna använda Appen. Undantag:

  • Om personuppgifter ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).
  • Om du har en pågående order som inte skickats eller delvis skickats.
  • Om du har en obetald skuld till Care to translate AB.
  • Om du har ett pågående ärende med kundsupport.
  • Om du anser att Care to translate AB hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att kontakta tillsynsmyndighet och framföra klagomål.

Ansvarig för dataskydd

Care to translate AB är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i appen och ser till att reglerna efterföljs.

Terms & conditions

Terms and conditions for the application Care to translate

These terms and conditions (hereinafter referred to as “Terms”) are applicable for all use of the application Care to translate (hereinafter referred to as “the App”), provided by Care to translate AB. By downloading the App, you accept these Terms. The person downloading the App and/or the user of the App will hereinafter be referred to as “the User”.

Care to translate AB reserves the right to, without prior notice, change these Terms. Your use of the App after the Terms have been updated shall be deemed to constitute acceptance by you of any alterations made in the Terms. If you do not agree to all of these Terms, do not use the App and deinstall it from all devices.

All future updates, modifications and/or replacing versions and amendments of the App will be subject to these Terms, unless and to the extent otherwise specifically stated by a separate agreement. The current applicable terms are always published on caretotranslate.com (“the Website”).

If you have any questions concerning the Terms, please write to us at info@caretotranslate.com. You can find more information about the App and Care to translate AB on the Website.

The App is provided by Care to translate AB, registration number 559150-6232, with registered office in Stockholm, Sweden.

The App

Care to translate AB provides through the App the user of the App translation services, including the possibility to translate phrases into several different languages. In order to download sound files, the App needs to be connected to the internet.

Purchases inside the App

Within the App, you as a User of the App have the possibility to purchase Care to translate AB’s premium content. In order to make such purchase you must have turned 18 years of age at the time of the purchase.

By purchasing the premium services, you gain access to the content and functions that are marked with a symbol of a pad lock. Payments are done through App Store or Google Play. No payment information is handled directly by Care to translate AB or the App. Access to the premium services are granted as soon as the payment is verified through App Store or Google Play. Access may take up to 15 minutes. If you have carried out a purchase in the App but have not gained access to the purchased premium content within 2 hours of the purchase, please contact customer support.   

Would you regret the purchase, you have 14 days to cancel your purchase. To evoke your right to cancel a purchase, please contact customer support at info@caretotranslate.com.

Care to translate AB may choose to block a User from doing purchases within the App. This may be the case if for example, but not limited to, Care to translate suspects that the App has been used in disagreement with these Terms, or if Care to translate deems it fit, due to technical reasons or security, to block you to protect the interest of Care to translate AB or its affiliates. Care to translate AB waives all obligation to prior notice before blocking a User.

Rights and IPR

Care to translate AB owns and holds the right to the App and to all content in the App. All rights not explicitly granted in these Terms in its current or future form, remains with Care to translate AB.   

All material that is part of the App may be protected by intellectual property rights and/or be the property of a third party. Users of the App has the right to download, install and use the App on a mobile phone, tablet or other device that is intended for the use of Apps (hereinafter together referred to as devices). Users of the App may not, unless explicitly granted in these Terms, by law or by terms regarding any components based on open source material, copy, try to copy, decompile, deconstruct, disassembly, relate code, decrypt, modify or create any code or function or part thereof within the App, or create products that partly or as a hole are based on the software in the App or the services or content therein. Users of the App may not copy the content in The App, in whole or in parts, without prior written consent from Care to translate AB.

The User may not, for example but not limited to, copy or in any other way distribute or use product names, trademarks, texts, phrases, pictures, graphics, layout and information about products and services within the App.

Limitation of liability

The information provided by the App is intended as a complement to the dialogue between users in the healthcare profession and individuals receiving healthcare. The App is not a substitute for a human interpreter, it is, in contrary, only intended to be used as a complement to a human translator. Solely using the App to communicate with an individual is not to be considered enough to fulfil a healthcare provider’s obligation to provide equal and accessible healthcare to individuals not proficient in the language spoken by the professionals.

The App provides phrases translated to different languages and is intended for healthcare professionals. All translations are made or checked by two independent individuals, competent in the specific language, to assure the best possible quality.

However, you as a User of the App have the full responsibility for communications with any individual using these phrases, including but not limited to their understanding of the phrases, health outcomes and treatment outcomes. The App should never replace your own clinical judgment as a healthcare professional or your healthcare knowledge. The App is not a healthcare tool and the information provided in the App is not intended to replace professional communication within healthcare in any way. No information provided by the App should be used as a medical advice or medical counsel and should never be used in replacement of such. Care to translate AB makes no guarantees for the content’s completeness or accuracy.  

Users of the App must independently evaluate and verify the communication and the information received through the use of the App with each individual. Care to translate AB reminds all users of the App to be aware that words, phrases and languages can hold different meaning and significance depending on context, and the information provided through the use of the App should therefore not be used as the sole source of information. As a User of the App you agree that you must evaluate and bear all risks associated with the use of any content in the App, including any reliance on the accuracy, completeness, or usefulness of such content.

Care to translate AB takes no responsibility for any direct or indirect personal damages or subsequent damages caused by the use of the App, other than what follows by force of law. In no event will Care to translate AB, our affiliates, or any third parties mentioned on our website or in our App be liable for any damages (including, without limitation, incidental, consequential or special damages, personal injury, wrongful death, lost profits for sequence, accuracy or completeness of information included in the App, or damages resulting from lost data or business interruption) resulting from the use of, misuse of, inability to use or interpretation of the information contained in the App.

Care to translate AB urges all Users of the App to not rely solely on the Apps translations.  

By using the App, you as a User acknowledge and accept that you bear all possible risks associated with the use of the App, including any reliance on accuracy and completeness of the information and content provided through the App. Neither Care to translate AB or its affiliates guarantees that the App is error free.

Consumers and individuals using the App should not rely on the information provided in the App as their sole source of information and should not obtain from seeking necessary healthcare advice and healthcare service by healthcare and medical professionals with professional translators. The App does not in any way contain a substitute for such services. All such use of the App and reliance on its information is at the Users’ own risk.

Maintenance

Care to translate AB may at any time, without prior notice and without responsibility to its effects update, change, amend, upgrade and temporarily or permanently limit or close the App or accessibility to the App.

Care to translate AB does not warrant any obligations to provide any kind of support or maintenance of the App.

Data Protection and Privacy Policy

Care to translate AB collects and treats personal data of the user when a user downloads the App and when the App is used. Care to translate safeguards your integrity, and therefore only collects and Stores just information pertinent to functionality and improvements. To find out more about how Care to translate treats your personal information, please read Care to translates Data and Privacy Policy.

Legal information

In case any conflict would arise, that cannot be solved in consent between the User and customer service, the User may file a complaint to the National Board for Consumer Disputes (ARN). For more information, go to arn.se. Users residing in another EU-country than Sweden may file a complaint online through the Commissions platform for dispute resolution. More information can be found on ec.europa.eu/consumers/odr. In the event of such a dispute, Care to translate AB will follow the resolution found by ARN or equivalent applicable dispute resolution agency.

All disputes regarding the App and/or these Terms shall be interpreted in accordance to Swedish law, without reference to choice or conflict of law provisions thereof. Should any part of these Terms be deemed invalid, the remainder of the Terms shall still apply.

These Terms have been issued and published by Care to translate AB 27.11.2018.

Data Protection Policy and Privacy Policy

The following Data Protection Policy and Privacy Policy (the “Privacy Policy”) is valid for downloading and all use of the application Care to translate (the “App”), as well as visitors to caretotranslate.com (the “Website”). The person downloading and/or using the App is in the following referred to referred to as “the User”.

How we process and protect your personal data

We, Care to translate AB, think it is important that you as a User of our App feel secure in using the App, and it is important to us to safeguard your personal information and integrity. Here is a brief summary of how we Store, protect, process and use personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR).

By downloading the App you agree to our Privacy Policy and our use of your personal data.

What data we collect and why

Personal data is any kind of information that can be linked to a living person. We value our Users’ integrity and do not collect and process any personal data that is not necessary for enabling the App’s functionality or to improve the App. The data we process is collected when you as a User download the App, use the App or visit our homepage, caretotranslate.com. Care to translate AB is responsible for always treating your personal data in accordance to current data protection regulations and in accordance to Care to translate’s internal guidelines and policies.

When you download and use the App, this is the information we gather:  

– information regarding version of the App,

– date and time of when the App connects to our servers,

– what cell tower you are in closest proximity to,

– your language settings,

– what content and what files that are used in the App,

– what you click on when using the App, and when you do it,

and,

– information about the state of your device, model of the device used, and information about hardware, operating system and performance data of the App on your device.

The data listed above is used in order for the App to know if the User is logged in or not, what parts of the App content that is used and in order to que it for use, what parts of the App that are downloaded and not, for functionality retrieval on click, for reading position and similar metadata retrieval in order to make the App function for the User. All the data listed above is saved to a unique code for each User and is only handled as such unidentified anonymized code.

The App and the homepage of Care to translate AB use something called “Facebook pixels”. This is a small piece of code that identifies users of the App and visitors of the homepage and matches the data they may gather to data about each user on Facebook.  Facebook does not share any personal data to Care to translate or the App about the separate identities collected through the pixel, but gives Care to translate the possibility to learn on a group level what the Users’ general interests are, such as demographics, general interests etc.

Care to translate may use the occurred data in marketing purposes and may distribute the data to a third party – but only in anonymized data on a group level.

Purchases within the App are done through App Store or Google Play. Upon purchase, Care to translate AB receives a transaction identification number from App Store or Google Play, in order to, if needed, verify the status of the purchase order from a subscriber at App Store or Google Play. Care to translate have no possibility to connect or link this transaction id to the data collected from a single User, and does not.

Care to translate AB strives to be relevant for you as a User, and therefore we use the information gathered from our Users to analyse, develop and enhance the service and our App. We will prioritize new features, languages and phrases based on large scale patterns of the current Users’ daily usage.

Data storage time of Personal Data

All User data that may be Personal data are only kept as long as there is an ongoing user relationship, and in accordance to consent given. We do not process or save personal data older than six months, but may use historic anonymized user data on group levels. To adhere to accounting regulations, we do save purchase history and any personal data connected to such purchase in the App for seven years.   

How we protect personal data

When you Use the App you should feel safe in the knowledge that we treat any personal data in a safe and secure fashion. All data collected are Stored on a non-public server, accessible by authorised personnel only.

Information about data Stored and the right to be forgotten

At any time, you as a User have the right to get an extract on what data we have about you as User, and in what purpose this data is used. Such an extract is delivered in electronically readable format. If you do not agree with the way we use your data, you have the right to make objections and in applicable cases, withdraw your consent. You may at any time ask us to rectify any errors in the information concerning you as a User. You have also at any time the right to ask us to delete all personal data relating to you as a User, and we shall. Please contact us at info@caretotranslate.com to make any of the requests aforementioned.

Care to translate AB will after such written request via email erase all personal data Stored about you as a User, except the data exempted below. You will not be able to use the App after such deletion of your data. Data that will not be erased are:

  • Any personal data that must be Stored to maintain an obligation by law (for example in accordance to the accounting act)
  • Data pertinent to any open ingoing order.
  • Data pertinent to any unpaid debt due to Care to translate AB.
  • Data pertinent to any ongoing matter with customer service.

If you as a User feel that Care to translate AB is processing your personal data in a wrongful way, we urge you to contact us at customer support. You also have the right to make a complaint to applicable regulatory authorities.

Responsible for data protection

Care to translate AB is responsible for the processing of personal data and is responsible that all data processing is in accordance to regulations.

en_GBEnglish
sv_SESwedish en_GBEnglish