Användarvillkor

Dessa användarvillkor gäller för alla som använder vår app, Care to Translate.

Dessa användarvillkor (“Villkoren”) gäller för all användning av applikationen Care to Translate (“Appen”), producerad av Care to translate AB. Genom nedladdning av Appen godkänner du Villkoren. Du som laddat ner Appen och/eller använder Appen kallas i det följande “Användare”.

Care to translate AB förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor utan föregående meddelande. För det fall du godkänner de nya villkoren alternativt fortsätter att använda Appen efter det att Villkoren ändrats anses du ha godkänt de nya Villkoren. I annat fall skall du avinstallera Appen från samtliga enheter.

Villkoren gäller även för samtliga kommande uppdateringar av Appen som Care to translate AB tillhandahåller och som ersätter och/eller utgör tillägg till Appen, så länge och i den omfattning dessa inte uttryckligen omfattas av ett separat avtal. När du avinstallerat Appen från samtliga enheter upphör Villkoren att gälla.

Aktuellt gällande Villkor finns alltid publicerade på Care to translate AB:s hemsida caretotranslate.com (“Hemsidan”) och nås via länk i Appen.

Är det något du undrar över gällande våra Villkor når du oss enklast på info@caretotranslate.com. Mer information om Appen och Care to translate AB hittar du på Hemsidan.

Appen tillhandahålls av Care to translate AB, organisationsnummer 559150–6232, med säte i Stockholm, Sverige.

Om Appen

Care to translate AB erbjuder genom Appen användaren översättningstjänster, inklusive möjligheten att översätta fraser till flera språk. Appen kräver att enheten har uppkoppling till internet för att ladda ner ljudfiler.

Köp i Appen

I Appen kan du som användare köpa tillgång till Care to translate AB:s premiumtjänster. För att genomföra köp ska du som användare ha fyllt 18 år.

Vid köp av premiumtjänster får du tillgång till den information och de funktioner i Appen som är märkta med hänglåssymbol. Betalning sker via App Store eller Google Play. Ingen betalningsinformation hanteras direkt av Care to translate AB eller Appen. Tillgången till premiumtjänsterna erhålls efter att betalning verifierats genom App Store eller Google Play. Tillgången kan dröja upp till 15 minuter. Har du genomfört ett köp i Appen men inte fått tillgång till tjänsterna inom 2 timmar ber vi dig kontakta kundsupport.

Care to translate AB kan välja att spärra dig från att göra köp med Appen. Det kan till exempel, men inte begränsat till, hända om Care to translate AB misstänker att du missbrukat tjänsten eller har använt den på ett otillåtet sätt. Det kan också vara om Care to translate AB bedömer att du ska spärras på grund av tekniska eller säkerhetsmässiga skäl och för att skydda Care to translate AB eller andra parters intressen. Care to translate AB behöver inte säga till i förväg när de spärrar en användare.

Rättigheter

Appen och allt innehåll i Appen ägs av Care to translate AB. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges till Användaren i dessa Villkor, i sin nuvarande eller kommande lydelse, behålls av Care to translate AB.

Material som ingår i Appen kan vara immaterialrättsligt skyddat och eventuellt tillhöra tredje part. Användare av Appen Care to Translate har rätt att ladda ner, installera och använda Appen på en mobiltelefon, pekplatta eller annan avsedd enhet (nedan gemensamt kallade enheter). Användare får inte, utöver vad som framgår av tvingande lag eller uttryckligen av dessa Villkor eller Licensvillkor avseende eventuella komponenter som baseras på öppen källkod, försöka kopiera, dekompilera, dekonstruera, disassemblera, härleda koden, avkryptera, modifiera, eller skapa härledda produkten helt eller delvis baserade på programvaran i applikationen eller på tjänsterna däri. Användare får heller ingen rättighet att kopiera eller använda delar av eller innehållet som helhet, utan föregående skriftligt godkännande av Care to translate AB.

Detta gäller, till exempel men inte begränsat till, produktnamn, varumärken, texter, fraser, bilder, text, firmanamn, grafik, layout och information om produkter och tjänster.

Ansvarsbegränsning

Informationen som tillhandahålls via Appen är avsedd som komplement till dialog för användare inom sjukvården. Appen är heller inte ett substitut för en mänsklig översättare, utan motsatsvis är Appen ämnad att vara ett komplement till en mänsklig översättare. Enbart användandet av Appen och dess innehåll för att kommunicera med en individ ska inte ses som uppfyllande av sjukvårdens plikt att tillhandahålla översättare inom vården.

Alla översättningar är gjorda eller kontrollerade av två oberoende översättare, med adekvat kunskap i det aktuella språket, för att säkerställa bästa möjliga kvalité på översättningarna.

Du som användare har dock det fulla ansvaret för kommunikationen med individer genom användandet av innehållet, inklusive men inte begränsat till förståelse av innehållet i Appen. Appen är inte ett medicinskt verktyg och informationen tillhandahållen i appen är inte avsedd att ersätta professionell kommunikation i sjukvård. Appen ska aldrig användas som ett substitut för ditt eget kliniska omdöme och dina professionella kunskaper inom sjukvårdsområdet. Ingen information tillhandahållen via Appen ska ses som professionellt medicinskt råd eller ersätta sådant. Care to translate AB gör inga utfästelser om innehållets fullständighet, riktighet, medicinska överensstämmelse eller pålitlighet.

Du måste självständigt värdera och säkerställa informationen du får genom användning av Appen. Care to translate AB uppmanar alla användare att vara medvetna om att ord, fraser och språk kan ha olika mening och innebörd beroende på sammanhang, och information tillhandahållen genom Appen enbart är därför inte lämplig att ha som enda informationskälla.

Så långt inte annat följer av tvingande lag ansvarar Care to translate AB inte för personskador, direkta eller indirekta skador eller följdskador som kan härledas till användandet av Appen. Care to translate AB uppmanar alla användare av Appen att inte förlita sig enbart på Appens översättningar.

Care to translate AB uppmanar alla användare av Appen att inte förlita sig enbart på Appens översättningar.

Genom användandet av Appen accepterar du att du som användare själv måste evaluera och bära alla eventuella risker förknippade med användandet, inklusive tillförlitlighet och riktighet, fullständighet och användbarhet av innehållet. Varken Care to translate AB eller samarbetspartners garanterar att Appen är fri från fel.

Konsumenter som använder Appen ska inte förlita sig på information i Appen som enda informationskälla och ska inte ersätta adekvat vårdupplysning, uppsökande av adekvat vårdkontakt och professionellt medicinsk vägledning och översättning genom översättare med Appen. All sådan användning av innehåll i Appen görs på egen risk.

Underhåll och tillgänglighet

Care to translate AB förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, uppgradera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner Appen eller åtkomsten till Appen.

Care to translate AB åtar sig inga skyldigheter att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av Appen.

Personuppgiftshantering

När du laddar ner och använder Appen, besöker Hemsidan eller kontaktar oss behandlar och lagrar Care to translate AB personuppgifter. Care to translate AB månar om din integritet, och lagrar bara uppgifter nödvändiga för funktionalitet, förbättringar, god användarupplevelse, leverans av våra tjänster och för att ge dig relevanta erbjudanden. Läs mer om hur Care to translate AB behandlar personuppgifter i Dataskyddspolicy och hantering av personuppgifter.

Tvist och lagval

För de fall en tvist inte kan lösas i samförstånd med Care to Translate’s kundtjänst och Användaren, kan Användaren vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (se arn.se för mer information) eller via EU-kommissionens plattform för medling i tvister (se http://ec.europa.eu/consumers/odr för mer information).

Vid eventuell tvist följer Care to translate AB beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag.

Skulle delar av dessa Villkor anses icke gällande utgör det inte ett hinder mot att resterande delar gäller.

Dessa villkor har uppdaterats och publicerats av Care to translate AB 29.04.2024.